ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถทำได้แล้วตั้งแต่ 1 ม.ค.67เป็นต้นไปนับจากนี้จนถึง 8 เม.ย. 2567 กรณียื่นออนไลน์ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร คือเลขอะไร เวลาจะยื่นต้องดูจากไหน มาทำความรู้จักเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกัน

รู้จัก e-Tax Invoice & e-Receipt ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนปี 66

"เติมน้ำมัน" เข้ามาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" อย่าลืมขอใบกำกับภาษี

กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก คือเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่บนบัตรประชาชน นั่นเอง

สำหรับ เลขประจำตัวประชาชน ใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สามารถใช้ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งไม่ต้องไปยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภากรอีก

สรุปก็คือ จะยื่นภาษีก็ใช้ "เลขบัตรประชาชน" ยื่นได้เลย เพราะเป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เหมือนกัน

แต่… มีกรณีที่ไม่มี "เลขบัตรประชาชน" จะทำอย่างไร

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ คนต่างด้าว ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดก ที่ยังมิได้แบ่ง กรณีบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ และกรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2546คำพูดจาก เว็บสล็อต777

สามารถไปขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

1.บุคคลธรรมดาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมินใช้คำร้อง บุคคลธรรมดาใช้แบบ ล.ป.10.1 ส่วนแบบคณะบุคคลใช้แบบ ล.ป.10.2

ใช้หลักฐาน

 • ภาพถ่ายใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียภาษี / ผู้จัดการมรดก
 • ภาพถ่ายคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ทรัพย์แบบไหนได้มาแล้วต้องเสีย และใคร? มีหน้าที่ เสีย "ภาษีมรดก"

กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม

กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)

กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายใบมรณบัตรของผู้เสียภาษีอากร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

เช็กเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2566" ซื้ออะไรได้บ้าง ลดหย่อนภาษี

คณะบุคคล ใช้หลักฐาน

กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการและผู้ร่วมคณะทุกคน
 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
 • ภาพถ่ายสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ (ถ้ามี)

กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม

กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)

กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • ภาพถ่ายหนังสือที่แสดงว่าคณะบุคคลเลิกประกอบกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

ถ้าใน กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่ แต่กรณีผู้เสียภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สะดวกที่จะยื่นคำร้อง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่ของจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือ จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้

เริ่มแล้ววันนี้ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ใช้อาคารชุด-คอนโดฯ จดทะเบียนภาษีได้

2.นิติบุคคล สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

สามารถขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย โดยใช้แบบล.ป.10.3

สามารถขอได้ที่ กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรณีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สามารถยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ได้อีกแห่งหนึ่ง

กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการของสำนักงานใหญ่
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการประกอบกิจการในประเทศไทย
 • ภาพถ่ายหนังสือสัญญาประกอบกิจการร่วมกัน
 • ภาพถ่ายหนังสือสัญญาแต่งตั้งลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้จัดการ /หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจจัดการหรือลูกจ้างผู้ทำการแทนฯ ในประเทศไทย
 • ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีที่ใช้สถานที่ของบุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ)
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจจัดการ / ลูกจ้าง / ผู้ทำการแทนฯ ในประเทศไทย

กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้งนิติบุคคล
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม
 • กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้จัดการ
 • หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจจัดการ หรือลูกจ้างผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)

กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ / ควบกิจการ / โอนกิจการทั้งหมด
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ "ยกเว้นภาษี 190,000 บาท"

สุดท้ายคือ 3.ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ภายใน 60 วัน ก่อนวันจ่ายเงินได้ ใช้แบบแบบ ล.ป.10.4

กรณีขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ

กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่ตั้งนิติบุคคล
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม

กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชำรุดหรือสูญหาย ได้แก่

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางของผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจจัดการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)

กรณีขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่

 • ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ / ควบกิจการ / โอนกิจการทั้งหมด
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

วิธีเลือก "ประกันชีวิต" เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปลายปี

ที่มาภาพ :freepik โดย chayanuphol

กทพ.ลงโทษพนักงานสาว โพสต์ดูถูกรถขึ้นทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

เช็กวันมงคล ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือน มีนาคม"

By admin