เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 140 ตอนพิเศษ 104ง หน้า 1 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ออกประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9

ประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

4 พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล" เผยประวัติความเป็นมางานมหามงคลของปวงชนชาวไทย

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สิระ เจนจาคะ"

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ "เปรมชัย กรรณสูต"

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13และมาตรา 15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ พลเรือเอก วีระศักดิ์อ๊อกกังวาล ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 1พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8ในรัชกาลปัจจุบัน

 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์

By admin