Tag: new online slots

ส.บอล แจ้งชื่อสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียง เลือกนายกบอลไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่งแบบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับให้นายทะเบียนกลางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า…